Normativa i legislació

 

Normativa compilada (versions no oficials que inclouen totes les modificacions posteriors):

 • Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007 sobre producció i etiquetat dels productes ecològics
 • Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
 • Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell referent a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països 


Normativa de la UE (versions oficials)

 • Reglament (UE) 848/2018 (NOU) del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018 sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº834/2007 del Consell.
 • Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007 sobre producció i etiquetat dels productes ecològics

  Modificacions posteriors
  • Reglament (CE) 967/2008 del Consell, de 29 de setembre de 2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) no 834/2007 del Consell, pel que fa al logotip de producció ecològica de la Unió Europea.

 

 • Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, de 5 de setembre de 2008, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control

  Modificacions posteriors
  • Reglament (CE) 1254/2008 de la Comissió, de 15 de desembre de 2008, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel que s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
  • Reglament (CE) 710/2009 de la Comissió, de 5 d'agost de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa referència a la fixació de disposicions d'aplicació per a la producció ecològica d'animals de l'aqüicultura i d'algues marines
  • Reglament (CE) 271/2010 de la Comissió, de 24 de març de 2010, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència al logotip de producció ecológica de la Unió Europea
  • Reglament d'execució (UE) 344/2011 de la Comissió, de 8 d'abril de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
  • Reglament d'execució (UE) 426/2011 de la Comissió, de 2 de maig de 2011, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, respecte de la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
  • Reglament d'execució (UE) 126/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, en allò referent a les proves documentals, i el Reglament (CE) 1235/2008, en el que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d'Amèrica
  • Reglament d'execució (UE) 203/2012 de la Comissió, de 8 de març de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les disposicions d'aplicació referents al vi ecològic
  • Reglament d'execució (UE) 505/2012 de la Comissió, de 14 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
  • Reglament d'execució (UE) 392/2013 de la Comissió, de 29 d'abril de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel que fa referència al règim de control de la producció ecològica
  • Reglament d'execució (UE) 1030/2013 de la Comissió, de 24 d'octubre de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
  • Reglament d'execució (UE) 1364/2013 de la Comissió, de 17 de desembre de 2013, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a la utilització de juvenils de l'aqüicultura ecològica i de material de reproducció de musclos bivalvos no ecològics a l'aqüicultura ecològica
  • Reglament d'execució (UE) 354/2014 de la Comissió, de 8 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
  • Reglament d'execució (UE) 836/2014 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
  • Reglament d'execució (UE) 1358/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa a la procedència dels animals de l'aqüicultura ecològica, les pràctiques zootècniques aqüícoles, els pinsos per als animals de la aqüicultura ecològica i els productes i substàncies autoritzats per al seu ús en l'aqüicultura ecològica
  • Reglament d'execució (UE) 673/2016 de la Comissió, de 29 d'abril de 2016, que modifica el Reglament (CE) 889/2008 pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el seu control
 • Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, de 8 de desembre de 2008, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell referent a les importacions de productes ecològics procedents de tercers països

  Modificacions posteriors
  • Reglament (CE) 537/2009 de la Comissió, de 19 de juny de 2009, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència al llistat de països tercers dels quals han de ser originaris determinats productes agraria obtinguts mitjançant producció ecològica per poder ser comercialitzats en la Comunitat
  • Reglament (CE) 471/2010 de la Comissió, de 31 de maig de 2010, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència al llistat de països tercers dels quals han de ser originaris determinats productes agraris, obtinguts mitjançant producció ecològica, per a poder ser comercialitzats en la Unió
  • Reglament d'execució (UE) 590/2011 de la Comissió, de 20 de juny de 2011, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 1084/2011 de la Comissió, de 27 d'octubre de 2011, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 1267/2011 de la Comissió, de 6 de desembre de 2011, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 126/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, que modifica el Reglament (CE) 889/2008, en allò referent a les proves documentals, i el Reglament (CE) 1235/2008, en el que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents dels Estats Units d'Amèrica
  • Reglament d'execució (UE) 508/2012 de la Comissió, de 20 de juny de 2012, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 751/2012 de la Comissió, de 16 d'agost de 2012, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 125/2013 de la Comissió, de 13 de febrer de 2013, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 567/2013 de la Comissió, de 18 de juny de 2013, que corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 586/2013 de la Comissió, de 20 de juny de 2013, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007, pel que fa a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers i s'estableixen excepcions al Reglament (CE) 1235/2008 pel que fa referència a la data de presentació de l'informe anual
  • Reglament d'execució (UE) 355/2014 de la Comissió, de 8 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 442/2014 de la Comissió, de 30 d'abril de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel que fa a les sol·licituds d'inclusió a la llista de països tercers reconeguts a fins d'equivalència en relació amb la importació de productes ecològics
  • Reglament d'execució (UE) 644/2014 de la Comissió, de 16 de juny de 2014, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 829/2014 de la Comissió, de 30 de juliol de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 1287/2014 de la Comissió, de 28 de novembre de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 131/2015 de la Comissió, de 23 de gener de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 931/2015 de la Comissió, de 28 de novembre de 2014, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers
  • Reglament d'execució (UE) 1980/2015  de la Comissió, de 4 de novembre de 2015, que modifica i corregeix el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell pel que fa les importacions de productes ecològics procedents de tercers països (DOCE L 289 de 05/11/2015)
  • Reglament d'execució (UE) 2345/2015 de la Comissió, de 15 de desembre de 2015, que modifica el Reglament (CE) 1235/2008, pel qual s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 834/2007 del Consell, pel que fa referència a les importacions de productes ecològics procedents de països tercers (DOCE L 330 de 16.12.2015).

Normativa estatal

 • Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción ecológica
 • Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de control e inspección en la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países.

Normativa de la CAIB

 • Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004 de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.

  Modificacions posteriors
  • Acord del Consell de Govern de dia 29 de maig de 2009, de correcció d’errades advertides en les versions catalana i castellana del Decret 27/2009, de 17 d’abril, d’adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.


Quadern de normes tècniques (QNT)

En el marc del conveni específic signat el 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i Intereco, una de les accions realitzades va ser el desenvolupament de les feines necessàries per a presentar un primer esborrany de Quadern Comú de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica. Que completa la normativa europea en tots aquells aspectes tècnics que aquesta no desenvolupa o estan subjectes a interpretació.

La interpretació consensuada del sector i de les autoritats de control de l'agricultura ecològica sobre la presència d'organismes modificats genèticament (OGM) en productes ecològics, és que no ha de permetre la comercialització de productes en els que es detecti la presència dels mateixos per sobre del llindar de detecció. El que es coneix comunment com el zero tècnic. Aquesta interpretació ha estat conclusió i motiu de reivindicació de nombrosos events. El nou Reglament (CE) 834/2007, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) N º 2092/91, no modifica aquest consens. Un dictamen jurídic manifesta que no és incorrecta ni contrària al Reglament la tesi que entén que la presència d'OGM ha d'equivaler al zero tècnic.

Per aquests motius, Intereco va consensuar el punt 01.03 del QNT sobre "limitació de presència d'OGM en l'agricultura ecològica" que es va presentar a l'autoritat competent i posteriorment aprovat per aquesta per a ser incorporat a l'esborrany de Quadern comú de Normes Tècniques.

Altres documents normatius