Normativa i legislació

 

NOVA NORMATIVA D'APLICACIÓ A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2022
Normativa de la UE (versions oficials)

 • Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018 sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº834/2007 del Consell.
 • Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/848: publicació de la correcció d'errors dels Reglament (UE) 848/2018 al Diari Oficial de la Unió Europea -DOUE- (11/01/2021)

  Modificacions del Reglament
  • Reglament delegat (UE) 2020/427 de 10 de gener de 2020, que modifica l'Annex II del Relament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) 834/2007 del Consell.
  • Reglament delegat (UE) 2020/1693 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de novembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la data d'aplicació i a altres dates que en ell s'esmenten
  • Reglament delegat (UE) 2020/1794 de la Comissió, de 16 de setembre de 2020, que modifica la part I de l'Annex II del Reglament (UE) 2018/848, del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a l'ús de material de reproducció vegetal en conversió i no ecològic
  • Reglament delegat (UE) 2021/269 de la Comissió, de 4 de desembre de 2020, pel qual es modifica el Reglament delegat (UE) 2020/427 pel que fa referència a la data d'aplicació de les modificacions de determinades normes de producció aplicables als productes ecològics que figuren a l'Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell
  • Reglament delegat (UE) 2021/642 de la Comissió, de 30 d'octubre de 2020, pel qual es modifica l'Annex III del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa referència a determinades informacions que han de figurar a l'etiquetatge dels productes ecològics.
  • Reglament delegat (UE) 2021/715 de la Comissió, de 20 de gener de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en referència als requisits aplicables als grups d'operadors
  • Reglament delegat (UE) 2021/716 dela Comissió, de 9 de febrer de 2021, pel qual es modifica l'Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, en referència a les normes de producció ecològica aplicables a les llavors germinades i cabdells d'endívies, a l'alimentació per a determinats animals de l'aqüicultura i als tractaments antiparasitaris en l'aqüicultura
  • Reglament delegat (UE) 2021/1006 de la Comissió, de 12 d'abril de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, en referència al model de certificat que confirma el compliment de les normes de producció ecològica
  • Reglament delegat (UE) 2021/1691 de la Comissió, de 12 de juliol de 2021, pel qual es modifica l'Annex II del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en quant als requisits d'aministració de registres destinats als operadors a l'àmbit de la producció ecològica
  • Reglament delegat (UE) 2021/1697 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als criteris per al reconeixement de les autoritats i organismes de control competents per dur a terme controls dels productes ecològics en països tercers, i per a la retirada d'aquest reconeixement
 • Reglament (UE) 2020/464
 • Reglament delegat (UE) 2020/464 de la Comissió, de 26 de març de 2020, pel qual s'estableixen determinades normes de desenvolupament del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en referència als documents necessaris per al reconeixement  retroactiu dels períodes de conversió, la producció de productes ecològics i la informació que els Estats membres han de facilitar
 • Modificacions del Reglament
 • Reglament delegat (UE) 2020/2042 de la Comissió, d'11 de desembre de 2020, que modifica el Reglament d'Execució (UE) 464/2020 pel que fa referència a la seva data d'aplicació i a altres dates pertinents per a l'aplicació del Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell sobre producció ecològica
 • Reglament delegat (UE) 2020/2146 de la Comissió, de 24 de setembre de 2020, que completa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes excepcionals de producció aplicables a la producció ecològica
 • Reglament delegat (UE) 2021/279 de la Comissió, de 22 de febrer de 2021, pel qual s'estableixen normes detallades per executar el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell en relació als controls i altres mesures que garanteixen la traçabilitat i el compliment d'allò disposat en matèria de producció ecològica i etiquetatge dels productes ecològics
 • Reglament delegat (UE) 2021/771 de la Comissió, de 21 de gener de 2021, que complementa el reglament (UE) 2018/848 del Parlament europeu i del Consell mitjançant l'establiment de criteris i condicions específiques per als controls de comptabilitat documentada en el marc dels controls oficials de la producció ecològica i els controls oficials dels grups d'operadors
 • Reglament delegat (UE) 2021/1165 de la Comissió, de 15 de juliol de 2021, pel qual s'autoritzen determinats productes i substàncies per al seu ús en la producció ecològica i s'estableixen les seves llistes
 • Reglament delegat (UE) 2021/1189 de la Comissió, de 7 de maig de 2021, pel qual es completa el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la producció i comercialització de materials de reproducció vegetal de material heterogeni ecològic de determinats gèneres o espècies
 • Reglament delegat (UE) 2021/1342 de la Comissió, de 27 de maig de 2021, que completa el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i del Consell amb normes sobre la informació que han d'enviar els països tercers i les autoritats i organismes de control a efectes de la supervisiío del seu reconeixement, de conformitat amb l'article 33, apartats 2 i 3, del Reglament (UE) 834//2007 del Consell, en relació amb els productes ecològics importats, i sobre les mesures que s'han d'adoptar en l'exercici d'aquesta supervisió
 • Reglament d'execució (UE) 2021/1378 de la Comissió, de 19 d'agost de 2021, pel qual s'estableixen determinades normes relatives al certificat expedit als operadors, grups d'operadors i exportadors de països tercers que intervenen en eles importacions de productes ecològics i en conversió a la Unió i pel qual s'estableix la llista d'autoritats de control i organismes de control reconeguts de conformitat amb el Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i del Consell
 • Reglament d'execució (UE) 2021/1698 de la Comissió, de 13 de juliol de 2021, que complementa el Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell amb requisits de procediment per al reconeixement d'autoritats de control i organismes de control competents per dur a terme controls dels operadors i grups d'operadors certificats ecològics i de productes ecològics a tercers països així com amb normes sobre la seva supervisió i els controls i altres accions que han de realitzar aquestes autoritats i organismes de control

Normativa estatal

 • Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción ecológica
 • Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de control e inspección en la importación de productos ecológicos procedentes de terceros países.

Normativa de la CAIB

 • Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004 de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.
 • Resolució de la directora general de Medi Rural i Marí de 15 de gener de 2015, per la qual s'aprova la Norma tècnica d'agricultura ecològica per a l'helicicultura i els seus productes.

  Modificacions posteriors
  • Acord del Consell de Govern de dia 29 de maig de 2009, de correcció d’errades advertides en les versions catalana i castellana del Decret 27/2009, de 17 d’abril, d’adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004, de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.


Quadern de normes tècniques (QNT)

En el marc del conveni específic signat el 2008 entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i Intereco, una de les accions realitzades va ser el desenvolupament de les feines necessàries per a presentar un primer esborrany de Quadern Comú de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica. Que completa la normativa europea en tots aquells aspectes tècnics que aquesta no desenvolupa o estan subjectes a interpretació.

La interpretació consensuada del sector i de les autoritats de control de l'agricultura ecològica sobre la presència d'organismes modificats genèticament (OGM) en productes ecològics, és que no ha de permetre la comercialització de productes en els que es detecti la presència dels mateixos per sobre del llindar de detecció. El que es coneix comunment com el zero tècnic. Aquesta interpretació ha estat conclusió i motiu de reivindicació de nombrosos events. El nou Reglament (CE) 834/2007, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CEE) N º 2092/91, no modifica aquest consens. Un dictamen jurídic manifesta que no és incorrecta ni contrària al Reglament la tesi que entén que la presència d'OGM ha d'equivaler al zero tècnic.

Per aquests motius, Intereco va consensuar el punt 01.03 del QNT sobre "limitació de presència d'OGM en l'agricultura ecològica" que es va presentar a l'autoritat competent i posteriorment aprovat per aquesta per a ser incorporat a l'esborrany de Quadern comú de Normes Tècniques.

Altres documents normatius