Sistema de certificació

A partir del moment en que s’ha resolt la inscripció com a apte, l’operador estarà sotmès a un sistema de control segons el que s’indica en la normativa vigent en matèria d’agricultura ecològica. El sistema consistirà en visites de control anuals, tant amb avís com sense avís, i també es realitzaran preses de mostres que seran posteriorment analitzades en un laboratori acreditat per detectar possibles usos de productes no permesos en agricultura ecològica.

Els incompliments que es detectin a partir de les visites de control i presa de mostres donaran lloc a un procés sancionador que pot anar des de la desqualificació del producte, parcel•les, lot, o campanya, fins a la suspensió temporal del certificat o la baixa definitiva dels registres del CBPAE.

https://www.janneysound.com/erwd9wskn

Més informació: Tipus d’incompliments

Order Valium

Certificats

El CBPAE, emetrà un Certificat de compliment a aquells operadors que hagin obtingut la certificació d’acord amb els criteris de referència aplicats. Aquest certificat podrà ser reproduït en la seva totalitat pels operadors certificats, segons l’abast descrit en el mateix, per a la seva utilització amb finalitats comercials i publicitàries.

https://fromthesmithsphotography.co.uk/229l6sg

Marques de conformitat i logotips

https://discoversiloam.com/uncategorized/msc5dtvb La marca de conformitat del CBPAE, amb la resta d’autoritats públiques de control, està sol•licitada en el Registre de Propietat Industrial, amb la finalitat de protegir els drets dels titulars de la concessió. Les marques que els operadors autoritzats poden col•locar sobre els productes emparats per la certificació són dues:

https://ridgemonkey.co.uk/general/4vzdef4youd
  • El logotip europeu, descrit en el reglament R(CE)271 24.03.2010

https://pawse.ca/adocgwtm

Buy Diazepam 10Mg Online India
  • El logotip o marca pròpia del CBPAE que haurà d’anar associada a una numeració correlativa i única que estableix el propi CBPAE.

Buy Genuine Valium Online

https://www.lughtechnology.com/sfu5abr D’aquesta manera, els operadors autoritzats pel CBPAE, tindran dret a utilitzar el logotip establert la seva documentació comercial i publicitària, sempre que es refereixi exclusivament a comerç i publicitat dels productes inclosos en l’abast del certificat.

https://www.georgejon.com/news/13jai4q0vy1

Més informació: https://fromthesmithsphotography.co.uk/a1okcnh Condicions d’ús de les marques de conformitat i el logotip Buy Valium Scotland