Sistema de certificació

A partir del moment en que s’ha resolt la inscripció com a apte, l’operador estarà sotmès a un sistema de control segons el que s’indica en la normativa vigent en matèria d’agricultura ecològica. El sistema consistirà en visites de control anuals, tant amb avís com sense avís, i també es realitzaran preses de mostres que seran posteriorment analitzades en un laboratori acreditat per detectar possibles usos de productes no permesos en agricultura ecològica.

Els incompliments que es detectin a partir de les visites de control i presa de mostres donaran lloc a un procés sancionador que pot anar des de la desqualificació del producte, parcel•les, lot, o campanya, fins a la suspensió temporal del certificat o la baixa definitiva dels registres del CBPAE.

Més informació:
Tipus d’incompliments

Certificats

El CBPAE, emetrà un Certificat de compliment a aquells operadors que hagin obtingut la certificació d’acord amb els criteris de referència aplicats. Aquest certificat podrà ser reproduït en la seva totalitat pels operadors certificats, segons l’abast descrit en el mateix, per a la seva utilització amb finalitats comercials i publicitàries.

Marques de conformitat i logotips

La marca de conformitat del CBPAE, amb la resta d’autoritats públiques de control, està sol•licitada en el Registre de Propietat Industrial, amb la finalitat de protegir els drets dels titulars de la concessió. Les marques que els operadors autoritzats poden col•locar sobre els productes emparats per la certificació són dues:

  • El logotip europeu, descrit en el reglament R(CE)271 24.03.2010

  • El logotip o marca pròpia del CBPAE que haurà d’anar associada a una numeració correlativa i única que estableix el propi CBPAE.

D’aquesta manera, els operadors autoritzats pel CBPAE, tindran dret a utilitzar el logotip establert la seva documentació comercial i publicitària, sempre que es refereixi exclusivament a comerç i publicitat dels productes inclosos en l’abast del certificat.

Més informació:
Condicions d’ús de les marques de conformitat i el logotip