Procediment d’inscripció

Qualsevol finca, indústria o comerç que es trobin a l’àmbit geogràfic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot sol·licitar la inscripció en el registre d’operadors del Consell Balear de la producció Agrària Ecològica. Superats uns requisits previs pot iniciar-se en el món de l’agricultura ecològica.

Procediment d’inscripció

1. Sol·licitar i omplir el formulari d’inscripció.
Aquest formulari pot ser facilitat al peticionari per correu ordinari, correu electrònic, ser recollit a la seu del CBPAE, o descarregat a través de la pàgina Web.

2. Entrega de la sol·licitud d’inscripció junt amb la documentació necessària.
Una vegada complimentada i firmada, la sol·licitud d’inscripció s’ha d’enviar per correu postal o entregar en mà a la seu del CBPAE. Junt amb la sol·licitud, s’ha d’entregar també la documentació necessària requerida per a la tramitació de la inscripció.

Per a la inscripció de finques agropecuàries:

 • Fotocòpia DNI del titular, o el CIF de la societat.
 • Fotocòpia DNI del representant, i el document que ho acredita.*
 • Estatus de la societat.*
 • Acreditació de la titularitat de l’explotació (PAC, contracte privat..). Plànols cadastrals on s’indica polígon i parcel·la.
 • Còpia cartilla ramadera.*
 • Analítica de l’aigua de reg.

Per a la inscripció d’indústries elaboradores, col·laboradores, comercialitzadores i industries importadores:

 • Fotocòpia DNI del titular o el CIF de la societat
 • Fotocòpia DNI del representant, i el document que ho acredita.*
 • Acreditació de la titularitat de les instal·lacions.
 • Plànols de les instal·lacions.
 • Copia del registre sanitari.
 • Copia del registre d’indústries agràries.
 • Prova d’impremta o esborrany de l’etiqueta del producte, per l’autorització. *
 • Analítica de l’aigua.

* Si escau.

3. Primera visita a l’explotació
Una vegada la sol·licitud està en curs i comprovada la documentació, un tècnic de control realitzarà una visita a l’explotació o a l’industria per verificar in situ que el sol·licitant compleix amb els requisits mínims per a realitzar agricultura, ramaderia i/o elaboració ecològica. Posteriorment n’elaborarà un informe que passarà pel Comitè de Qualificació. Quan aquest doni el vist i plau, ja es pot començar la gestió agrària ecològica de l’explotació i/o industria.

4. Període de reconversió
En el cas de les finques agropecuàries, es necessari passar, durant uns anys, un període de conversió cap a la agricultura ecològica. La duració del procés serà establert pel CBPAE d’acord amb les característiques de la finca i de la gestió que s’hi ha duit a terme. La comercialització dels productes es farà en funció de l’estat de les parcel·les, passant de producte convencional a producte en reconversió i finalment a producte ecològic.

Formularios