Drets i obligacions

Els titulars tendran dret a:

 • Fer referència a la condició de certificació dels seus productes pel CBPAE en els documents comercials i publicitaris amb les marques i logotips establerts pel CBPAE, en les condicions que marca el document Utilització de Marca de conformitat i logotips. Aquesta referència es limitarà als productes que compten amb la certificació i que apareixen relacionats al Certificat de producte emès pel CBPAE i en vigència.
  Participar en les activitats i actes socials del CBPAE, en la forma que s’estableixi per a cada cas.
 • Utilitzar els serveis i instal·lacions que disposi el CBPAE d’acord amb les normes que a l’efecte es dictin.
 • Proposar per escrit al CBPAE els suggeriments, iniciatives i projectes que estimi oportú en relació amb les finalitats d’aquest.
 • El CBPAE té l’obligació de complir amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals.

Obligacions dels titulars en el Registre del CBPAE (Finques Agropecuàries)

Els titulars de finques agropecuàries inscrites en el Registre de Finques Agropecuàries del CBPAE hauran de complir les formalitats següents:

 • Dur una comptabilitat, mitjançant anotacions o documental, que permeti el CBPAE localitzar l’origen, la naturalesa i les quantitats de totes les matèries primeres adquirides, així com conèixer la utilització que s’ha fet d’aquestes.
 • Sol·licitar anualment la renovació de la Denominació. Segons el que estableix l’article 71 del Reglament CE 889/2008, amb anterioritat a la data fixada pel CBPAE, l’operador haurà de notificar anualment a aquest organisme el seu programa de producció vegetal, detallant-ho tot per parcel.les. Aquesta renovació implica la notificació del programa de producció vegetal i de ramaderia per a l’any vinent. En la producció d’hortalisses la notificació pot realitzar-se semestralment, i en la producció ramadera es realitzarà cada cop que es produeixin variacions.
  Emplenar l’enquesta anual que facilitarà el CBPAE coincidint amb la renovació de la Denominació. Aquesta enquesta recull dades sobre les collites i produccions ramaderes obtingudes, matèries primeres emprades, destí dels productes, etc.
 • Comunicar immediatament al CBPAE les modificacions que es facin a les parcel·les i ramaderies inscrites, així com els canvis en el programa de producció vegetal.
 • Acompanyar amb els volants de circulació que corresponguin el tipus de Marca concedida, totes les vendes de productes a les finques i indústries d’elaboració o envasament i venda directa.
 • Atenir-se a les normes de cultiu plasmades a la normativa vigent en agricultura ecològica.
 • Les dades de producció vegetal s’hauran de compilar en un registre i estar sempre a disposició del CBPAE en els locals d’explotació.
 • No utilitzar la marca de conformitat quan hagi perdut la seva condició d’inscrit, incloent-hi els casos en què es produeixi la retirada, temporal o definitiva, de la inscripció, retirant qualsevol element publicitari, etiqueta o indicació que faci referència al mètode de producció.

Obligacions dels titulars en el Registre d’Operadors del CBPAE (Indústries d’Elaboració, Envasament i Comercialització i el d’Importadors de Països Tercers)

Els titulars d’indústries d’elaboració i envasat i importadors de països tercers inscrites en el CBPAE hauran de complir amb les següents formalitats:

 • Dur una comptabilitat mitjançant anotacions que permeti el CBPAE conèixer l’origen, la naturalesa i les quantitats dels ingredients que hagin estat lliurats a la indústria, així com la naturalesa, les quantitats i els destinataris dels productes agroalimentaris que hagin sortit de la indústria.
 • Emplenar la declaració trimestral de vendes i enviar-la al CBPAE. L’entrega de contraetiquetes comportarà el pagament d’una exacció a compte que es revisarà de forma anual.
 • Sol·licitar anualment la renovació de la Denominació. A la renovació s’actualitzaran les dades de la indústria.
 • Emplenar l’enquesta anual que facilitarà el CBPAE coincidint amb la renovació de la Denominació. Aquesta enquesta recull dades sobre els productes elaborats i envasats, ingredients emprats, destinació dels productes, etc.
 • Comunicar immediatament al CBPAE les modificacions que es realitzin a les instal·lacions inscrites i els canvis que afectin els productes amb Denominació.
 • Utilitzar per a l’elaboració i envasament únicament productes provinents de finques i indústries inscrites a qualsevol organisme de control reconegut i que vagin acompanyats dels seus corresponents volants de circulació.
 • Sol·licitar autorització del CBPAE per a imprimir les etiquetes que s’hagin de fer servir en els productes amb Denominació, així com per emprar en aquests productes els noms comercials que es tenguin registrats. Aquestes etiquetes s’han de diferenciar de les emprades per la indústria en productes convencionals.
 • Acompanyar amb el Volant de Circulació, totes les vendes de productes a granel a altres indústries d’elaboració i envasament inscrites en qualsevol organisme de control reconegut.
 • Enviar a la seu del CBPAE l’imprès d’entrada a magatzem amb caràcter mensual.
 • Establiment d’un pla de traçabilitat de productes ecològics i comprovació de mercaderia rebuda.
 • Fer una previsió de contraetiquetes en un termini de dos mesos a partir de la inscripció.
 • En el cas de realitzar-se comercialització a l’estranger de productes amb Denominació (a granel o envasats), fer servir la Declaració de Vendes i acompanyar amb aquesta la mercaderia.
 • Qualsevol petició de documentació es realitzarà per escrit mitjançant el full de comanda.
 • El producte haurà de dur l’etiqueta i contraetiqueta.
 • Liquidar al CBPAE les exaccions vigents.
 • Dur el llibre de compres en el que s’anotaran totes les operacions d’aprovisionament de productes. Concordaran amb els volants de circulació entregats pels productors.
 • No emprar la marca de conformitat quan hagi perdut la seva condició d’inscrit, incloent-hi els casos en què es produeixi la retirada, temporal o definitiva, de la inscripció, retirant qualsevol element publicitari, etiqueta o indicació que faci referència al mètode de producció.
  Posar a disposició del CBPAE el llibre de vendes.
 • En el cas de l’elaboració i/o envasat i emmagatzemaments de productes obtinguts segons les normes de producció ecològica i de productes no obtinguts segons aquestes normes en la mateixa la indústria, s’ha de complir el que estableix l’article 26.5 de Reglament CEE 889/2008:
   • Les operacions d’elaboració s’han de realitzar en sèries completes, separades físicament o en el temps, d’operacions similars que es realitzin amb productes no obtinguts segons les normes de producció ecològica.
   • Si les esmentades operacions d’elaboració no es duen a terme sovint, han de comunicar-se amb un mínim de 48 hores d’antelació al CBPAE.
   • S’han d’adoptar totes les mesures necessàries per garantir la identificació dels lots, i per evitar que puguin mesclar-se amb productes no aconseguits segons les normes de producció ecològica.

Obligacions dels titulars al pagament de quotes per ser certificats

Per tal de ser certificats els operadors hauran d’abonar al CBPAE les quotes d’inscripció i renovació.

Catàleg de sancions

Aquí podeu consultar el catàleg de sancions del CBPAE