Estructura organitzativa

Assemblea General

Formada per tots els operadors inscrits en el Registre d’operadors del CBPAE. Es reuneix en sessió ordinària anualment, i amb caràcter extraordinari quan així ho determini la Junta Rectora. A cada reunió s’informa als operadors de les activitats realitzades pel CBPAE durant el període transcorregut des de la darrera assemblea convocada, així com del pressupost corresponent.

Junta Rectora

La Junta Rectora en la seva funció de supervisió de l’activitat de certificació és l’encarregada de vetllar per la imparcialitat de les actuacions del CBPAE, a través de la supervisió dels processos i activitats de certificació. Funciona en ple i en comissions de treball, que es podran constituir per a l’estudi i anàlisi de temes concrets. Té una estructura en la qual hi ha un equilibri d’interessos, mitjançant la següent composició:

 • Membres Electes en representació dels operadors inscrits (d’aquests vocals hi ha els càrrecs de President i Vicepresident)
  • Dos vocals representants dels productors de Mallorca
  • Un vocal representant dels productors de Menorca
  • Un vocal representant dels productors d’Eivissa i de Formentera
  • Un vocal representant de les empreses elaboradores
  • Un vocal representant de les empreses comercialitzadores
 • Membres no Electes en representació dels consumidors:
  • Dos vocals representants d’associacions de consumidors
  • Dos vocals representants d’organitzacions ecologistes
  • Dos vocals representants de la Universitat de les Illes Balears (experts tècnics)
 • Membres no Electes sense vot:
  • Un vocal representant de la Conselleria competent en matèria d’Agricultura i Pesca
  • Un vocal representant de la Conselleria competent en matèria de Medi Ambient
  • Un vocal representant del Consell Insular de Mallorca
  • Un vocal representant del Consell Insular de Menorca
  • Un vocal representant del Consell Insular d’Eivissa
  • Un vocal representant del Consell Insular de Formentera
  • Dos vocals representants d’organitzacions professionals agràries
  • El Secretari – Director Tècnic del CBPAE

Els vocals electes es renoven cada quatre anys i poden ser reelegits. El sistema electoral i el procediment d’elecció estan establerts en el Decret 139/2002 de 22 de novembre (BOIB núm. 143, de 28 de novembre)

Comitè de Parts

Partint de la composició de la Junta, es crea un Comitè de Parts, per a que s’encarregui de les tasques de supervisió de la certificació. Es reuneix de forma ordinària trimestralment i extraordinària quan almenys la meitat dels seus membres ho considerin necessari o a petició de la Direcció Tècnica quan l’activitat de l’entitat ho requereixi. Es considerarà constituït amb quòrum suficient quan hi hagin els 6 vocals representants dels 3 interessos.

President

El President del CBPAE també ho és de la Junta Rectora, essent nombrat pel Conseller d’Agricultura i Pesca, a proposta de la pròpia Junta. Actua com a principal representant del CBPAE i compleix amb les funcions que li assigna el reglament.

Comitè de Qualificació

El Comitè de Qualificació esta format per varis tècnics qualificats i amb experiència sobre la matèria i té com a funcions principals expedir els certificats i adoptar les mesures previstes en el cas de descobrir una irregularitat o infracció.

Director Tècnic

Li correspon la direcció i la coordinació general tècnic/administrativa dels òrgans, serveis i dependències del CBPAE. També dirigeix i gestiona el personal i actua com a Secretari dels òrgans de govern, amb veu però sense vot.

Departaments del CBPAE

El CBPAE compta amb varis departaments o serveis, cada un dels quals disposa del personal qualificat necessari per a poder desenvolupar les seves tasques i assolir els objetius establerts:

 • Departament d’inspecció i Control: Duu a terme tasques de certificació. El Departament de Control l’integren tots els inspectors tècnics contractats pel CBPAE.
 • Departament d’Administració: Duu a terme les tasques de gestió administrativa ordinària (comptabilitat, subministrament de material, etc.)
 • Departament de Qualitat: Encarregat de les tasques d’implantació i manteniment del sistema de qualitat certificat per ENAC.
 • Departament de Certificació: Integrat pel Comitè de Qualificació que duu a terme les tasques de certificació.

Més informació:

Decret 27/2009, de funcionament del CBPAE: BOIB Núm 060 – 25 / abril / 2009