Què és el CBPAE?

El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), és l’òrgan encarregat de la certificació i control dels productes agroalimentaris ecològics al territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Es tracta d’un òrgan col·legiat i desconcentrat de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural.

Es va crear l’any 1994 mitjançant el Decret 99/1994, de 21 de setembre (BOCAIB nº127, de 18 d’octubre), com a conseqüència d’haver assumit la comunitat autònoma les competències en matèria de defensa contra el frau i la qualitat agroalimentària.

Posteriorment, el 2004, amb l’aprovació del Decret 49/2004 de 28 de maig, de Règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat (BOIB nº79 de 5 de juny), el CBPAE es constitueix com a corporació de dret públic de base associativa, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions.

El CBPAE, garanteix el compliment del Reglament (UE) 2018/848 sobre la producció agrària ecològica i l’etiquetat dels productes ecològics

Objectius del CBPAE

Els objectius principals del CBPAE són els següents:

  • La certificació i control dels productes agroalimentaris ecològics a les Illes Balears.
  • La promoció i difusió de l’agricultura ecològica.

Finançament

Les diferents vies de finançament del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica poden ser les següents:

  • Les quotes rebudes dels operadors inscrits, lligades a l’activitat de certificació.
  • Subvencions lligades a projectes i programes.
  • Les assignacions pressupostàries que li atorgui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les lleis de pressuposts corresponents.
  • Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i els preceptes estatutaris.

Les conselleries competents en matèria d’agricultura i en matèria d’hisenda son les encarregades de regular els principis bàsics i el sistema de comptabilitat aplicable al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, d’acord amb la normativa vigent.

Més informació:

Decret 27/2009, de funcionament del CBPAE: BOIB Núm 060 – 25 / abril / 2009