Normativa

Reglament (UE) 848/2018

Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018 sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº834/2007 del Consell.

Real Decreto 833/2014

Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción ecológica

Decret 27/2009

Decret 27/2009, de 17 d’abril, d’adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004 de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.