Tràmits

Tots els operadors inscrits han de portar un control de les activitats que realitzen mitjançant l’ompliment del seu corresponent quadern d’explotació.

Els operadors inscrits han de renovar anualment la seva denominació seguint el procediment establert i pagant la quota de renovació corresponent.

El CBPAE ha establert diferents procediments pel que fa a reclamacions i recursos rebuts a conseqüència de les activitats que li son pròpies. Les queixes i reclamacions s’han de tramitar per escrit mitjançant el corresponent full de reclamacions i dirigint-les al CBPAE:

Els sol·licitants d’inscripció i els inscrits al CBPAE podran presentar també, en el termini d’un mes a partir de la data de notificació, apel·lació o recurs contra decisions en matèria de certificació / inscripció, com són:

  • Decisions denegatòries d’inscripció.
  • Emissió d’un Dictamen negatiu sobre la concessió del Certificat de Conformitat corresponent.
  • Decisió negativa sobre la certificació de producte.
  • Sanció al client per incompliment de les obligacions derivades de la certificació.

Condicions d’ús de les marques de conformitat i el logotip