Publicades les estadístiques de 2013 de la producció agrària ecològica

Segueix la tendència positiva, amb un increment tant del nombre d’operadors com d’hectàrees inscrites, que han augmentat un 25% i un 29% respectivament en els darrers 5 anys.

Des del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) hem publicat un document que conté tota una sèrie de dades estadístiques de la producció agrària ecològica a les Illes Balears, relatives a l’any 2013.

Enguany el nombre d’inscrits en el CBPAE ha assolit la xifra de 702 operadors per al conjunt de les Illes Balears. A nivell general, l’increment del nombre d’operadors i nombre d’hectàrees inscrites és continu, any rere any. En els darrers 5 anys, l’increment d’operadors ha estat del 25%, i l’increment de nombre d’hectàrees ha estat d’un 29%, arribant a un total de 29.676,7 hectàrees.

Pel que fa a la significació del sector respecte del total de la superfície agrícola utilitzada (SAU), a les Illes Balears la presència de l’agricultura ecològica es del 12,1%. A cada territori insular les hectàrees d’agricultura ecològica suposen: a Mallorca un 6,6% de la superfície total, a Menorca un 7,8%, mentre que a Eivissa tan sols representa un 0,8% i a Formentera un 0,05%.

Per tipus de cultiu, els cultius amb major representació dins el sector de l’agricultura ecològica són pastures i farratge (52%), cereals i lleguminoses (14,5%), boscos i recol•lecció silvestre (14%) i fruits secs (11%). Els cultius d’hortalisses i fruiters continuen, doncs, essent els més minoritaris, tot i l’augment de la seva demanda. Cal però destacar l’augment significatiu dels cultius ecològics de vinya (+104%) i d’olivar (+51%).

A la ramaderia ecològica de les Illes Balears, s’observa un predomini del ramat oví, tant pel que fa a les explotacions dedicades a aquest tipus de ramat com pel nombre de caps. Llevat del cas de Menorca, on el nombre d’explotacions de vacum és el que predomina. En quant a l’evolució de les explotacions ramaderes, en els darrers 5 anys hi ha hagut increment en els casos dels ramats oví i boví, i una disminució en els casos dels ramats porcí, caprí i avícola.

Finalment, pel que fa a l’activitat industrial agroalimentària, s’observa que és molt heterogènia, encara que els sectors predominants són les tafones i envasadores d’oli, les bodegues i embotellat de vi, la manipulació i envasat de productes hortovitifrutícoles frescos i la panificació, així com també els comerços. En els darrers 5 anys, hi ha hagut un increment molt significatiu en el nombre d’operadors inscrits en els principals sectors industrials agroalimentaris: un 257% d’increment de tafones i envasadores d’oli, un 110% en les bodegues i embotellat de vi, i un 87.5% en la manipulació i envasat de productes hortovitifrutícoles frescos i la panificació.

Relacionat