Publicades les estadístiques de 2014 de la producció agrària ecològica

Es produeix un augment significatiu del comerços i l’activitat industrial agroalimentària.

L’any 2014, el nombre d’inscrits en el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE) s’ha tornat a incrementat respecte l’any anterior (+1,3%), assolint la xifra de 711 operadors, dels quals 505 corresponen a productors i 206 a elaboradors. Aquest augment, es deu principalment a l’increment en el nombre d’elaboradors (indústries agroalimentàries i comercialitzadors), amb un 9,6% més respecte de l’any anterior. En el cas dels productors, s’ha produït en canvi una lleugera una disminució del 1,7%.

La superfície inscrita a l’any 2014 va ser de 29.391Ha. S’ha produït doncs una petita disminució respecte l’any anterior. En concret hi ha 286 hectàrees menys que en l’any 2013, el que suposa una disminució d’un 1%. Un 80% de la superfície inscrita es concentra a l’illa de Mallorca, mentre que a la resta d’illes és del 18% a Menorca i del 2% a les Pitiüses. Les hectàrees d’agricultura ecològica suposen a Mallorca un 6,4% de la superfície total, a Menorca un 7,7%, mentre que a Eivissa arriba a l’1% i a Formentera és tan sols del 0,05%.  Si es compara la superfície inscrita a les Illes Balears amb el total de la seva superfície agrícola utilitzada (SAU), la presència de l’agricultura ecològica suposa un 12,1%.

Per tipus de cultiu, els cultius amb major representació dins el sector de l’agricultura ecològica són pastures i farratge (54%), cereals i lleguminoses (14%), boscos i recol·lecció silvestre (13%) i fruits secs (11%). La suma de la superfície dels cultius d’hortalisses, fruiters i cítrics representa un 1,2% del total de la superfície inscrita, de tal manera que aquests tres tipus de cultius continuen essent els més minoritaris, tot i l’augment de la seva demanda. Respecte l’any anterior, els cultius on hi ha hagut una disminució en el seu nombre d’hectàrees són cítrics (-9%), boscos i recol·lecció silvestre (-6%), cereals i lleguminoses (-5%) i olivar (-4%). En canvi hi ha hagut increment significatiu en els cultius de fruiters (19%), vinya (11%) i hortalissa (6%).

Pel que fa a la ramaderia, a nivell general s’observa un predomini del ramat oví, tant pel que fa a les explotacions dedicades a aquest tipus de ramat com pel nombre de caps. Això es així també respecte de Mallorca, encara que no així a les illes de Menorca o Eivissa, a on predomina el ramat vacum i l’aviram respectivament. En quant a l’evolució de les explotacions ramaderes respecte de l’any anterior, es detecta una disminució en tots els tipus de ramat, tant en el nombre d’explotacions inscrites com en el nombre de caps, excepte en els casos del ramat destinat a producció de llet (oví, caprí i vacum), així com també en el cas del nombre de caps d’aviram destinat a producció de carn.

Finalment, pel que fa a l’activitat industrial agroalimentària, s’observa que és molt heterogènia, encara que els sectors predominants són els comerços i les produccions d’oli i de vi.  Respecte de l’any anterior, hi ha hagut un increment molt significatiu en el nombre d’elaboradorsinscrits (+10%). Aquest increment també es reflecteix en els principals sectors industrials agroalimentaris: un 20% d’increment d’indústries de panificació, un 14% en les bodegues i embotellat de vi, un 4% d’increment de tafones i envasadores d’oli, i un 6% en la manipulació i envasat de productes hortovitifrutícoles frescos.

Relacionat