Publicades les estadístiques de 2015 de la producció agrària ecològica

Increment important en el nombre d’operadors, sobretot en el cas d’elaboradors i comercialitzadors. Destacable l’increment a l’illa d’Eivissa, tant en nombre d’operadors com en nombre d’hectàrees.

 

L’any 2015, el nombre d’inscrits en el Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 755 operadors per al conjunt de les Illes Balears, dels quals 519 corresponen a productors i 236 a elaboradors. S’ha produït un increment important en el nombre d’operadors inscrits respecte l’any anterior (un 6,2% més d’operadors inscrits), degut sobretot a l’increment en el nombre d’elaboradors (indústries agroalimentàries i comercialitzadors), amb un 14,6% d’increment respecte de l’any anterior. En el cas dels productors, l’increment ha estat del 2,8%. Aquest increment és molt més accentuat a l’illa d’Eivissa, amb un increment del 15% en el nombre d’operadors inscrits i un 13% d’increment en el nombre d’hectàrees inscrites respecte l’any anterior. 

La superfície inscrita a l’any 2015 va ser de 28.017,1 Ha. S’ha produït doncs una disminució respecte l’any anterior, en concret hi ha 1.374 hectàrees menys que en l’any 2014, el que suposa una disminució d’un 4,7%. Un 82% de la superfície inscrita es concentra a l’illa de Mallorca, mentre que a la resta d’illes és del 16% a Menorca i del 2% a les Pitiüses. Les hectàrees d’agricultura ecològica suposen a Mallorca un 8,25% de la superfície agrícola útil (SAU), a Menorca un 8,7%, mentre que a Eivissa arriba al 2% i a Formentera és tan sols del 0,07%.

Pel que fa al tipus de cultiu, els cultius amb major representació dins el sector de l’agricultura ecològica són pastures i farratge (54%), cereals i lleguminoses (13,6%), boscos i recol·lecció silvestre (12,4%) i fruits secs (12%). La suma de la superfície dels cultius d’hortalisses, fruiters i cítrics representa un 1,3% del total de la superfície inscrita, de tal manera que aquests tres tipus de cultius continuen essent els més minoritaris, tot i l’augment de la seva demanda.

Pel que fa a la ramaderia, a nivell general, s’observa un predomini del ramat oví, tant pel que fa a les explotacions dedicades a aquest tipus de ramat com pel nombre de caps. El segon tipus de ramat amb més explotacions inscrites és el vacum, seguit de l’avicultura  i el porcí. Cal destacar que en 2015 hi ha l’aparició de les dues primeres explotacions destinades a l’helicicultura ecològica, totes dues situades a l’illa de Mallorca, i amb una quantitat de 430 kg de caragols.

Finalment, pel que fa a l’activitat industrial agroalimentària, s’observa que és molt heterogènia, encara que els sectors predominants són els comerços, les tafones i envasadores d’oli, les bodegues i embotellat de vi, la panificació i les conserves, semiconserves i sucs vegetals. Respecte de l’any anterior, hi ha hagut un increment molt significatiu en el nombre d’operadors elaboradors inscrits (+19%) i també en el nombre de comerços inscrits (+12,5%). Aquest increment en el nombre d’elaboradors és causat, principalment, a l’increment en els principals sectors industrials agroalimentaris: en indústries destinades a l’elaboració de conserves, semiconserves i sucs vegetals (+72%), en indústries de llet, formatge i derivats làctics (+37%), en tafones i envasadores d’oli (+27%), en indústries de panificació (+16%) i en les bodegues i embotellat de vi (8%). 

Relacionat