Oferta de Treball al CBPAE

 El CBPAE convoca una nova plaça de tècnic/a de control de la producció agrària ecològica. El termini de presentació de currículums finalitza a les 15 hores del divendres 9 de novembre de 2018 a l’oficina del CBPAE (C/ Babieca, 2, 1r ; 07198-  Son Ferriol; info@cbpae.org; Tel. 871-038530 – Fax 871-038584).

Podeu consultar les bases de selecció de personal a continuació:

 

 

BASES DE SELECCIÓ DE PERSONAL:

 

UNA PLAÇA PER A TÈCNIC/A DE CONTROL

DEL CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA (CBPAE)

 

Duració: Indefinida amb 6 mesos de prova.

Horari: 40 hores setmanals (disponibilitat horària)

Tipus de feina: Tècnic/a de control del CBPAE

Retribució: 24.990  € bruts anuals + dietes

Lloc de feina: Son Ferriol (disponibilitat de viatjar a altres illes)

 

REQUISITS PER A PODER PARTICIPAR:

 

  • Titulació: enginyer/a agrònom/a, enginyer/a tècnic/a agrícola, biòleg/a, veterinàri/a.
  • Cotxe propi amb carnet B.
  • Certificat de coneixements de català:  nivell B.

 

MÈRITS QUE ES VALORARAN:

 

  • Coneixements de producció agrària ecològica: 0,1 punts per cada 10 hores de curs, fins a un màxim de 3 punts.
  • Coneixements de certificació de producte i requisits de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065: 0,25 punts per cada 10 hores de curs, fins a un màxim de 1 punt.
  • Altres coneixements d’idiomes (màxim 1 punt):

–          Major coneixement de català (nivell C, D i E): 0,25 punts per cada títol, fins a un màxim de 0,75 punts.

–          Altres idiomes: 0,25 punts per cada títol oficial, fins a un màxim de 0,5 punts.

  • Experiència laboral relacionada amb la matèria (producció agrària ecològica): 0,1 punt per mes de feina (màxim 3 punts).
  • Entrevista personal (màxim 3 punts).

 

NOTES D’INTERÈS:

 

** El termini de presentació de currículums finalitza a les 15 hores del 9 de novembre de 2018.

** Lloc de presentació:

    Oficina del CBPAE

    C/ Babieca, 2, 1r – 07198  (Son Ferriol)

    E-mail: info@cbpae.org

    Tlf.: 871-038530

    Fax: 871-038584   

** Només es valoraran els requisits i mèrits que s’acreditin documentalment i es comptabilitzaran fins a la data de l’entrevista personal.

 

 

 

Relacionat