Pesentació de les Dades Estadístiques 2019

Presentam les Dades Estadístiques de la Producció Agrària Ecològica de les Illes Balears 2019

Avui hem penjat a la nostra plana web l’informe de les Dades Estadístiques de la Producció Agrària Ecològica de les Illes Balears 2019

Un any més es constata el creixement del sector agroalimentari ecològic de les Illes Balears. L’any 2019 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 962 operadors i de 36.766.70 ha inscrites en el conjunt de l’arxipèlag.

 

 

Operadors

El 2019 hi ha hagut un increment del 5.7% (55 operadors nous). Amb tot, hem passat de 907 operadors a 962.  Si ho destriam per tipus d’operador ens trobam amb 653 productors (7.1% més que l’any passat) i 309 elaboradors (el que suposa un increment del 2.6%).

Superfície inscrita per illes

També un any més, segueix creixent la superfície agrària inscrita al CBPAE. En concret, l’any 2019, s’ha arribat a les 36.766 ha. El que suposa un increment del 2.4% respecte l’any anterior. D’aquestes, 31.439 ha. ja tenen l’aval AE; 2.985 ha. estan en període de conversió i 2.341 ha. són de primer any. 

 Per illes: Mallorca ha passat de 29.399 ha. a 29.673 ha., el que suposa un increment del 0,9% de superfície. Menorca ha passat de 5.449 ha a 6.082 ha, és a dir, un increment del 10,4%, convertint-se en l’illa on més ha crescut la superfície inscrita l’any 2019. Per la seva part, a Eivissa, s’han incorporat 24 ha. noves, el que suposa un increment del 3,1%. Finalment enguany a Formentera s’han donat de baixa 14 ha. respecte l’any anterior, el que suposa un decreixement del 5,5%.

Superfície inscrita per municipis

A Mallorca els 10 municipis amb més superfície agrària inscrita al CBPAE són: Llucmajor amb 3.229 ha. (10,8%), Artà amb 2.838 ha. (9,5%), Pollença amb 2.531 ha. (8,5%), Manacor amb 2.169 ha. (7,3%), Santanyí amb 1.993 ha. (6,7%), Escorca amb 1.599 ha. (5,3%); Calvià amb 1.594 ha. (5,3%), Campanet amb 1.255,58 ha. (4,2%), Muro amb 1.229 ha. (4,1%) i Felanitx amb 1.181ha. (3,9%). Tots aquests tenen més de 1000 hectàrees amb ecològic.

 A Menorca destaquen Maó amb 1.846 ha. (30,3%) i Ciutadella amb 1.574 ha. (25,8%).

 Per la seva part, a Eivissa, destaca Santa Eulària des Riu amb 261 ha (34%).

I a Formentera, trobam 239ha. inscrites al CBPAE.

Cultius

Com ja s’ha assenyalat més amunt hi ha hagut un increment en la superfície donada d’alta al CBPAE. Això s’ha traduït en un increment amb quasi tots els tipus de cultius: cereals i lleguminoses (+8,4%); boscos i recol·lecció (+11,4%), fruits secs (+0,76%); olivar (+12,2%); vinya (+7,8%); fruiters (+12,2%); hortalissa (+12,2%); cítrics (+2,4%); aromàtiques i medicinals (+43,5%) i els planters que també s’han incrementat (+35.7%). Per altra banda, al 2019, han baixat les terres dedicades al guaret i adob verd (-7,3%) i les terres dedicades a les pastures i farratges (-0,6%).

Per quantitat de  superfície inscrita, en l’àmbit global de les Illes Balear, destaquen les superfícies dedicades a: les pastures i farratges (52%), els cereals i les lleguminoses (14%), els boscos i recol·lecció (13%), els fruits secs (10%), el guaret i adob verd (4%), l’olivar (3%) i la vinya (2%).

Ramaderia

A Mallorca s’han donat de baixa 10 explotacions ramaderes, passant de 204 a 194. A Menorca han crescut, passant de 82 a 92 explotacions ramaderes. Mentre que a Eivissa també s’han incrementat passant de 13 a 17. En el còmput global de la comunitat autònoma hi ha un increment de 4 explotacions respecte a les de l’any anterior. Passant de 299 a 303 explotacions ramaderes.

 Per tipus de bestiar segueix destacant les explotacions que tenen ramaderia ovina. En total hi ha 143 explotacions amb ovelles sumant un total de 21.283 caps. La finalitat d’aquesta cabana és en un 95,4% per la producció de carn i un 4,6% per la producció de llet.

 En segon lloc, trobam 53 explotacions que tenen ramaderia bovina que sumen 1.019 caps de bovins.Segons l’orientació de l’explotació, 48 es dediquen a la producció de carn i 4 es dediquen a la producció de llet. 

 I en tercer lloc, hi ha 49 explotacions d’aviram sumant uns 9.922 caps d’aviram. D’aquests un 80,6% es dedica a la producció d’ous, mentre que la resta, un 19,4% es dedica a la producció de carn.

Formentera segueix sense tenir cap explotació ramadera donada d’alta al CBPAE.

Elaboradors i comerços

La indústria agroalimentària també segueix a l’alça. Enguany hi ha 309 operadors classificats com operadors elaboradors, vuit més que l’any passat, el que suposa un increment del 2,6%. Els quals realitzen 329 activitats industrials diferents. El que suposa un increment de l’activitat del 6.1%.

Tot i ser molt heterogènia, hi ha certes activitats industrials agroalimentàries predominants: els comerços; les tafones i/o envasadores d’oli; les bodegues i embotellat de vi; la panificació i pastes alimentàries; la manipulació i envasat de fruits secs. Aquests 5 sectors suposen més del 50% de tota la indústria agroalimentària.

Respecte a l’any anterior, els sectors on hi ha hagut un major increment han estat: manipulació i envasat de fruits secs (43%); galetes, confiteria i pastisseria (40%); manipulació i envasat de gra (33%); Preparats alimentaris (33%) i Elaboració d’espècies, aromàtiques i medicinals (22%).

Els comerços amb presència d’aliments ecològics venuts al detall també han anat creixent any darrera any. Del 2014 al 2019 hem passat de 40 a 71 establiments on podeu trobar productes agroalimentaris ecològics, el que suposa un increment del 77,5%. Per illes en tenim: 40 a Mallorca, 17 a Menorca, 12 a Eivissa i 2 a Formentera.

Visites de control i presa de mostres

Per altra banda, per a poder realitzar el control i la certificació d’aquests operadors, el CBPAE ha realitzat 1.241 visites de control durant el 2019. D’aquestes, 895 han estat visites de seguiment anual (72%), 191 han estat visites addicionals (15%), 100 d’inscripció de nous operadors (8%) i 55 d’ampliació de productes o parcel·les d’operadors ja inscrits (5%).

A més, durant el 2019 s’han realitzat 67 preses de mostres, en les que s’han analitzat cultius (7 mostres), les seves produccions (41 mostres) i productes transformats (19 mostres).

De les 67 mostres analitzades, s’han detectat 14 positius, que han suposat la desqualificació ecològica d’aquests cultius i/o productes

 

Per més informació us podeu descarregar o llegir l’informe complet clicant aquí.


 
 

Relacionat