El sector agroalimentari ecològic a les Illes Balears resisteix la crisi pandèmica

Presentam les Dades Estadístiques de la producció agrària ecològica de 2020

L’any 2020 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 1.020 operadors i una superfície de 37.834 hectàrees en el conjunt de l’arxipèlag.

La tendència del 2020 segueix a l’alça com els darrers cinc anys. En concret, hi ha hagut un increment del 6% en quant a operadors, és a dir, 58 més que l’any anterior. En concret 32 nous productors i 26 nous elaboradors.

En el cas de la superfície inscrita hi ha hagut un increment del 2,9%, és a dir, 1.068 hectàrees noves.

La producció d’aviram ecològic creix un 23% respecte a l’any 2019. S’incrementa tant en la producció de pollastres de carn com en la producció d’ous.

Tot i que no es vegi clarament a les nostres estadístiques anuals, el sector que més està patint la crisi pandèmica és el dels elaboradors.

Operadors

A les Illes Balears hi ha 685 productors i 335 elaboradors.

Superfície inscrita

Com s’ha dit anteriorment la superfície inscrita al CBPAE creix. En concret, l’any 2020, s’ha arribat a les 37.834 hectàrees. El que suposa un increment del 2,9%.

La superfície ecològica de les Balears representa el 15,4% de la SAU, un 0,4% més que l’any passat. Per illes: Mallorca té el 15,4% de la SAU en ecològic; Menorca un 15.8%; Eivissa un 11,2%. Mentre que a Formentera les hectàrees d’agricultura ecològic suposen el 22,1% de la SAU.

Municipis amb més de 1000 hectàrees

A Mallorca ja tenim 11 municipis amb més de 1000 hectàrees inscrites al CBPAE. Destaquen Llucmajor amb 3.117 ha. i Pollença amb 2.963 ha.

Mentre que a Menorca, n’hi ha dos, Maó amb 1916 ha. i Ciutadella amb 1577 ha.

Cultius

Per grau d’importància, en l’àmbit global de les Illes Balear, destaquen les superfícies dedicades a: les pastures i els farratges (52%), els cereals i les lleguminoses (15,2%), els boscos i la recol·lecció silvestre (12,4%), els fruits secs (10,3%), el guaret i l’adob verd (3,3%), l’olivar (2,7%) i la vinya (2,4%).

En quant als cultius que més augmenten respecte l’any anterior trobam la vinya (+13,8%, arribant a les 937 ha.), els fruiters (+13%, 287 ha.), l’olivar (+11%, 1056 ha.), els cereals i les lleguminoses (+10,8%, ).

Ramaderia

En el conjunt de les Balears tenim 301 explotacions ramaderes, dues manco que l’any 2019. 

Per tipus de bestiar segueix destacant les explotacions que tenen ramaderia ovina. En total hi ha 143 explotacions amb ovelles. Amb un total de 21.252 caps.

En segon lloc, hi ha 52 explotacions que tenen ramaderia bovina. Amb un total de 1.162 caps. I en tercer lloc, hi ha 50 explotacions d’aviram. En total sumen 12.213 caps, el que suposa un increment del 23% respecte al 2019. Aquest és el sector ramader que més creix en el conjunt de les illes.

La indústria agroalimentària

La indústria agroalimentària segueix a l’alça. Enguany hi ha 335 operadors classificats com operadors elaboradors, 26 més que l’any passat, el que suposa un increment del 8,4%. En total sumen 359 activitats diferents.

Tot i ser molt heterogènia, hi ha certes activitats industrials agroalimentàries predominants: els comerços; les tafones i/o envasadores d’oli; les bodegues i embotellat de vi; la panificació i pastes alimentàries; la manipulació i envasat de fruits secs. Aquests 5 sectors suposen més del 50% de tota la indústria agroalimentària.

De comerços de venda al detall de productes ecològics en tenim: 42 a Mallorca, 17 a Menorca, 13 a Eivissa i 3 a Formentera (en total, 75 comerços).

Visites i presa de mostres

Per altra banda, per a poder realitzar el control i la certificació d’aquests operadors, el CBPAE ha fet 1.274 visites de control durant el 2020.

Per illes, el 74,5% del total de les visites de control s’han fet a Mallorca (950 visites de control). El 12,4% a Eivissa (159 visites). L’11,6% a Menorca (148 visites). Mentre que a Formentera s’han fet l’1,3% de les visites (17 visites). 

A més, s’han realitzat 59 preses de mostres, en les que s’han analitzat cultius, les seves produccions i productes transformats. Això vol dir que s’han pres mostres a un 6% dels operadors inscrits.

De les 59 mostres analitzades, s’han detectat 10 positius, que han suposat la desqualificació ecològica d’aquests cultius i/o productes. D’aquests, 2 han estat a cultius, 5 a productes no transformats i 3 a productes transformats.

Al següent enllaç podeu accedir a l’informe complet Estadístiques agricultura ecològica 2020

Relacionat