Eleccions CBPAE 2021. Presentació de candidatures.

Presentació de candidatures a la Junta Rectora del CBPAE 2021

Us informam que, a partir d’avui, dimarts 4 de maig, s’obri el període de presentació de candidatures a les vocalies de la Junta Rectora del CBPAE.

Segons el punt 6 de la convocatòria d’eleccions, qualsevol titular que figuri en els censos definitius pot ser candidat a vocal. Cap inscrit no es pot presentar en més d’una llista de vocals. Si ho fes, només s’ha de considerar vàlida la primera candidatura presentada (article 15 Decret 139/2002).

El termini de presentació de candidatura és el 14 de maig. Cada candidatura s’ha d’acompanyar amb la documentació adjunta següent:

–          Declaració de no incórrer en cap causa d’inelegibilitat del titular i suplent.

–          En el cas que el candidat no fos una persona física, s’hi ha d’adjuntar l’acord d’acceptació de l’òrgan de govern o rector en que figurin les dades personals del representant d’aquesta.

–          Còpia del DNI/CIF del candidat i del representant designat, en el cas que el candidat no sigui una persona física.

–          Poder o poders de representació en el cas que el candidat no sigui una persona física.

Donada la brevetat dels terminis establerts, i davant la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia generada per la COVID-19, els llocs on es poden presentar la documentació són:

–          Per correu electrònic a l’adreça (info@cbpae.org), que el remetrà a la seu de la Junta Electoral a través dels canals establerts.

–          El Registre de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que per a les persones jurídiques es realitzarà a través de la seu electrònica que la mateixa posa a disposició de la ciutadania. I per a les persones físiques, a més de l’opció abans esmentada, podran fer-ho presencialment al Registre General de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a les adreces següents:

C/ Eusebi Estada, 145, 07009 de Palma i al C/ Reina Constança, 4, 07006 de Palma.

Us adjuntam, com a document annex a aquesta nota informativa, els formularis de sol·licitud d’inclusió com a candidat a vocal titular.

Properament us informarem dels candidats, del procés de votacions, d’on seran les  meses electorals i quin horari tendran.

 

Relacionat