La meitat de la vinya de les Balears ja és ecològica. Dades estadístiques 2022

L’any 2022 el nombre d’inscrits en el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) ha assolit la xifra de 1.196 operadors i una superfície de 43.074 hectàrees en el conjunt de l’arxipèlag.

De les noves hectàrees inscrites, n’hi ha 465 que són hectàrees destinades a la producció i extracció de sal marina, que des del 2022, amb l’entrada en vigor del nou Reglament Europeu sobre producció ecològica, ja es pot certificar com a ecològica.

En el cas de la superfície agrària ecològica inscrita hi ha hagut un increment del 7,1%, és a dir, 2.841 hectàrees noves. Cal destacar l’increment de superfície agrícola d’Eivissa (25%), superant per segon any consecutiu el 25% d’increment respecte els anys anteriors.

El sector ramader ecològic segueix remuntant, i això es plasma en l’increment respecte l’any anterior en el nombre de caps dels ramats oví (+7,5%); avícola (+24%); porcí (+5%); caprí (+20%) i apícola (+36% de caseres en producció).

Operadors

En concret a les Balears, el 2022, hi ha hagut 1.196 operadors ecològics. D’aquests 816 són productors i 380 elaboradors.

Operadors segons el gènere

A les Illes Balears tenim donats d’alta 1.196 operadors al CBPAE, entre persones físiques i societats. D’aquests, 837 són representats per homes i 359 per dones. És a dir, un 70% dels titulars són homes i un 30% són dones.

Superfície inscrita

L’any 2022, s’ha arribat a les 43.074 hectàrees, de les quals 465 ha. són destinades a la producció i extracció de sal marina i 42.609 ha. són superfície agrària.

Per illes, Mallorca s’ha incrementat amb més de 2.200 ha. noves respecte l’any anterior (+7%). Menorca arriba a les 7.392 ha. Destaca l’increment del 25% de superfície agrària ecològica a Eivissa, amb la incorporació de 255 ha. noves; així com

també l’increment del 16% de superfície inscrita a l’illa de Formentera, arribant a les 310 ha. inscrites.

La superfície ecològica de les Balears representa el 17,2% de la SAU de les Balears, el que suposa un increment de l’0,8% respecte a l’any anterior.

Cultius

Per grau d’importància, en l’àmbit global de les Illes Balears, destaquen les superfícies dedicades a: les pastures i els farratges (51%), els cereals i les lleguminoses (14%), els boscos i la recol·lecció silvestre (13%), els fruits secs (10%), el guaret i l’adob verd (5%), l’olivar (3%) i la vinya (3%).

Pel que fa als cultius que més augmenten respecte al 2022, destaca la superfície de de guaret i adob verd que ha crescut un 51% (679 ha. noves). La de pastures i farratges que ha crescut un 11% (2.133 ha. noves). La de vinya que ha crescut un 9,9% (107 ha. noves). I la d’olivar, que ha crescut un 9,7% (122 ha. noves).

En el cas de la vinya, cal destacar que la superfície de vinya ecològica frega el 50% del total de la vinya plantada a les Illes Balears.

Per altra banda, la superfície destinada a cultius de cereals i lleguminoses aquest 2022 ha patit un decreixement d’un 10,7% (731 ha. manco), la causa d’aquesta disminució pot ser per la rotació de cultius que implica el maneig ecològic en aquesta superfície, ja que aquest nombre d’hectàrees es pot correlacionar amb l’increment sofert en el nombre d’hectàrees de guaret i adob verd.

Ramaderia

El sector ramader ecològic segueix remuntant.

En el conjunt de les Balears tenim 316 explotacions ramaderes, 10 més que l’any 2021.

Per tipus de bestiar continua destacant les explotacions que tenen ramaderia ovina. En total hi ha 152 explotacions amb 23.245 caps, el que suposa un increment del 7,5%.

En segon lloc, hi ha 57 explotacions de ramat avícola amb 15.277 caps, el que suposa un increment del 24%. D’aquests, un 77% es dedica a la producció d’ous, mentre que la resta, un 23% es dedica a la producció de carn.

També destaquen els increments en el nombre de caps dels ramats porcí (+5%); caprí (+20%) i apícola (+36%), arribant a les 259 caseres en producció.

La indústria agroalimentària

Enguany hi ha 380 operadors classificats com operadors elaboradors, 27 més que l’any passat, el que suposa un increment del 7,6%. En total sumen 397 activitats diferents.

Per grau d’importància, en l’àmbit global de les Illes Balears, destaquen els comerços (22%); les tafones i envasadores d’oli (14%); les bodegues i l’embotellament de vins i caves (11,3%) i la panificació i pastes alimentàries (6,5%). Aquests 4 sectors suposen més del 50% de tota la indústria agroalimentària.

Respecte a l’any anterior, els sectors on hi ha hagut un major increment el 2022 han estat: els comerços (+14%), passant de 77 a 88 comerços i l’embotellament de vins i caves (+12,5%), passat de 40 a 45 indústries elaboradores.

Visites i presa de mostres

Per altra banda, per a poder realitzar el control i la certificació d’aquests operadors, el CBPAE ha fet 1.452 visites de control durant el 2022.

Per tipus d’operador, el 64,5% s’han dut a terme a productors (936 visites), el 25% a elaboradors (363 visites) i el 10,5% a comerços (153 visites).

A més, durant el 2022 s’han recollit 71 mostres, en les que s’han analitzat cultius, les seves produccions i productes transformats. D’aquestes, s’han detectat 7 positius, que han suposat la desqualificació ecològica d’aquests cultius i/o productes.

Podeu consultar l’informe complet al següent enllaç http://www.cbpae.org/files/EAE_2022.pdf

Relacionat