Decret 27/2009

Decret 27/2009, de 17 d’abril, d’adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica al Decret 49/2004 de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i d’altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.