[FR113] Full de comanda de material de traçabilitat