Reglament (UE) 848/2018

Reglament (UE) 848/2018 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018 sobre producció ecològica i etiquetat dels productes ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº834/2007 del Consell.