Ecology and Farming

Revista trimestral d’àmbit internacional sobre agricultura ecològica, editada baix la supervisió de la IMFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements.