Presentació de candidatures a les Eleccions del CBPAE

Us informam que, a partir d’avui, divendres 5 de maig, s’obri el període de presentació de candidatures a les vocalies de la Junta Rectora del CBPAE.

Segons el punt 6 de la convocatòria d’eleccions, qualsevol titular que figuri en els censos definitius pot ser candidat a vocal. Cap inscrit no es pot presentar en més d’una llista de vocals. Si ho fes, només s’ha de considerar vàlida la primera candidatura presentada (article 15 Decret 139/2002).

El termini de presentació de candidatura és el 12 de maig. Cada candidatura s’ha d’acompanyar amb la documentació adjunta següent:

–          Declaració de no incórrer en cap causa d’inelegibilitat del titular i suplent.

–          En el cas que el candidat no fos una persona física, s’hi ha d’adjuntar l’acord d’acceptació de l’òrgan de govern o rector en que figurin les dades personals del representant d’aquesta.

–          Còpia del DNI/CIF del candidat i del representant designat, en el cas que el candidat no sigui una persona física.

–          Poder o poders de representació en el cas que el candidat no sigui una persona física.

La presentació de candidatures i al·legacions han d’anar adreçades a la seu de la Junta Electoral al C/ Eusebi Estada, 145, 07009 de Palma i al C/ Reina Constança, 4, 07006 de Palma, així com també per correu electrònic (mirosello@semilla-caib.es).

Podeu sol·licitar el formulari de sol·licitud d’inclusió com a candidat a vocal titular a les oficines del CBPAE. Properament us informarem dels candidats, del procés de votacions, d’on seran les  meses electorals i quin horari tendran. 

Relacionat